فیلتر جنسیت:
دختر و پسر
فیلتر ریشه:
عربی
مرتب سازی:
بر اساس الفبا

معنی اسم تسنیم

آرا نام جنسیت ریشه معنی
34
تسنیم

عربی

نام چشمه ای در بهشت
təsnim
  • Share on Google+
  • fb
  • سوال درباره نام تسنیم
  • ارسال نام تسنیم به عنوان معما برای دوستان
  • نام انتخابی ما را حدس بزنید
  • 1ارسال عکس برای نام تسنیم
  • 3نظرات درباره نام تسنیم
  • ارسال نام  تسنیم از طریق ایمیل برای دوستان