فیلتر جنسیت:
دختر و پسر
فیلتر ریشه:
فارسی
مرتب سازی:
بر اساس محبوبیت نام

معنی اسم امید

آرا نام جنسیت ریشه معنی
25
امید

فارسی

اشتیاق یا تمایل به روی دادن یا انجام امری همراه با آرزوی تحقق آن ، تکیه گاه، محل پناه
om(m)id
 • Share on Google+
 • fb
 • سوال درباره نام امید
 • ارسال نام امید به عنوان معما برای دوستان
 • نام انتخابی ما را حدس بزنید
 • 1ارسال عکس برای نام امید
 • 9نظرات درباره نام امید
 • ارسال نام امید از طریق ایمیل برای دوستان
4
گرامیدخت

فارسی

دختر محترم و عزیز
 • Share on Google+
 • fb
 • سوال درباره نام گرامیدخت
 • ارسال نام گرامیدخت به عنوان معما برای دوستان
 • نام انتخابی ما را حدس بزنید
 • ارسال عکس برای نام گرامیدخت
 • نظرات درباره نام گرامیدخت
 • ارسال نام گرامیدخت از طریق ایمیل برای دوستان
1
امیده

فارسی

امید
om(m)ide
 • Share on Google+
 • fb
 • سوال درباره نام امیده
 • ارسال نام امیده به عنوان معما برای دوستان
 • نام انتخابی ما را حدس بزنید
 • ارسال عکس برای نام امیده
 • نظرات درباره نام امیده
 • ارسال نام امیده از طریق ایمیل برای دوستان
1
بزرگ امید

فارسی

بسیار امیدوار، نام معلم خسرو پرویز پادشاه ساسانی
 • Share on Google+
 • fb
 • سوال درباره نام بزرگ امید
 • ارسال نام بزرگ امید به عنوان معما برای دوستان
 • نام انتخابی ما را حدس بزنید
 • ارسال عکس برای نام بزرگ امید
 • نظرات درباره نام بزرگ امید
 • ارسال نام بزرگ امید از طریق ایمیل برای دوستان
25
آرمانا

فارسی

امیدوار آرزومند - مرکب از آرمان + الف فاعلی
 • Share on Google+
 • fb
 • سوال درباره نام آرمانا
 • ارسال نام آرمانا به عنوان معما برای دوستان
 • نام انتخابی ما را حدس بزنید
 • ارسال عکس برای نام آرمانا
 • 2نظرات درباره نام آرمانا
 • ارسال نام آرمانا از طریق ایمیل برای دوستان