فیلتر جنسیت:
دختر و پسر
فیلتر ریشه:
کردی
مرتب سازی:
بر اساس الفبا
آرا نام جنسیت ریشه معنی
8
گلاویژ

کردی

ستاره سهیل ، به کسر گاف
gelaviž