فیلتر جنسیت:
دختر و پسر
فیلتر ریشه:
یونانی
مرتب سازی:
بر اساس الفبا
آرا نام جنسیت ریشه معنی
4
لورا

یونانی

نام سازی است، چنگ، نام یکی از صورتهای فلکی شمالی