فیلتر جنسیت:
دختر و پسر
فیلتر ریشه:
فارسی
مرتب سازی:
بر اساس الفبا
آرا نام جنسیت ریشه معنی
35
سوشا

فارسی

سوشیانت ، نجات دهنده ، نام هریک از موعودهای دین زرتشتی که هر هزار سال یکی از آنها ظهور می کند