فیلتر جنسیت:
دختر و پسر
فیلتر ریشه:
همه
مرتب سازی:
بر اساس الفبا

معنی اسم سورنا

آرا نام جنسیت ریشه معنی
121
سورنا

فارسی

نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان
surena