فیلتر جنسیت:
دختر و پسر
فیلتر ریشه:
عربی
مرتب سازی:
بر اساس الفبا
آرا نام جنسیت ریشه معنی
20
تسنیم

عربی

نام چشمه ای در بهشت
təsnim
1