فیلتر جنسیت:
دختر و پسر
فیلتر ریشه:
فارسی
مرتب سازی:
بر اساس محبوبیت نام
آرا نام جنسیت ریشه معنی
17
امید

فارسی

اشتیاق یا تمایل به روی دادن یا انجام امری همراه با آرزوی تحقق آن ، تکیه گاه، محل پناه
om(m)id
  • Share on Google+
  • fb
  • 1
  • 5
3
گرامیدخت

فارسی

دختر محترم و عزیز
0
امیده

فارسی

امید
om(m)ide
0
بزرگ امید

فارسی

بسیار امیدوار، نام معلم خسرو پرویز پادشاه ساسانی
16
آرمانا

فارسی

امیدوار آرزومند - مرکب از آرمان + الف فاعلی
1